sábado, 27 de julio de 2013

Acrònims en anglès versus compostos grecollatins.

     Estava calfant-me el cap sobre què escriure en aquest blog per arribar al nivell tan alt dels posts dels meus companys quan en una visita a la ginecòloga un trípic de propaganda em va cridar l'atenció:

"NACE
un test
alternativo
-----a la -----
AMNIOCENTESIS"
     De seguida vaig pensar en què ha nascut per evitar l'amniocentesi. La contestació unes línies més avall.
                           NACE plus      NON INVASIVE
ANALYSIS FOR
   CHROMOSOMAL
EXAMINATION
    Res havia nascut, simplement la nova paraula era una acrònim en anglès fruit de la definició de la nova prova que ja era al mercat per diagnosticar possibles anomalies cromosòmiques en el fetus. Per fer la prova sols és suficient una mostra de sang del braç, per tant no és invasiva com ho poden ser l'amniocentesi o la biòpsia corial.  

     Si voleu més informació cliqueu ací: IVIOMICS (una empresa del grup IVI), perquè en aquesta entrada sols vull centrar-me en l'evolució de la terminologia científica: l'anglès guanya terreny als ètims clàssics. Un exemple el trobem en aquestes proves prenatals anomenades fins ara amb terminologia llatina i/o grega. (biòpsia corial, ecografia fetal, amniocentesi...) on es determinen si hi ha alguna alteració cromosòmica.

     És una llàstima que les noves tendències ens conduisquen cap a paraules nues de significat; sols el conéixer l'acrònim en concret i en l'àmbit d'ús ens permetrà conéixer el seu significat; no passa el mateix amb les paraules compostes d'ètims grecollatins. Sense haver escoltat la paraula mai, si tens un bagatge cultural mínim pots deduir-ne el significat.   

    En resum, les proves diagnòstiques anteriors al NACE plus que es practiquen a una dona embarassada tenen totes terminologia grega i/o llatina:
  • Primer trimestre: CRIBATGE

català
espanyol
francès
anglès
cribatge
cribado/ cribaje
dépistage
screening

Etimologia: del llatí  cribrāre: garbellar, netejar el blat o una altra llavor mitjançant el garbell de la terra i d'altres impureses.
     En medicina el cribatge del primer trimestre és un estudi combinat d'analítica hormonal i ecografia que té en compte l'edat materna. Es realitza entre les setmanes 9 i 13 de l'embaràs.
     Com molt bé indica el diccionari CLAVE de S.M. , és innecessari l'ús de l'anglicisme SCREENING.

  • ECOGRAFIA FETAL
català
espanyol
francès
anglès
ecografia
ecografía
échographie
echography
Etimologia: del grec  ἠχώ , soγραφία de l'arrel de γράφειν, escriure
Fetal: adjectiu  relatiu a fetus ( llatí fetus, producte del part).
     En medicina: és una exploració interna mitjançant ones ultrasòniques de l'estat del fetus.
      
Dins d'aquestes ecografies està la translucència nucal                                             


Zona fosca d'una ecografia que correspon a l'acumulació de líquid entre la pell i el teixit subcutani, present a la zona nucal d'un fetus entre les setmanes 11 i 13 d'amenorrea, i que pot indicar l'existència d'alguna anomalia de tipus cromosòmic, morfològic o d'una altra naturalesa si supera el gruix estimat per l'edat gestacional del fetus.


Foto d'una translucència nucal l'autor de la qual és el Dr. Wolfgang Moroder ( en wikipedia)

català
espanyol
francés
anglès
transluència nucal/ transparència nucal
sonolucencia nucal/ translucencia nucal/ translucidez nucal
clarté nucale
nuchal translucency
Etimologia.- Tots dos noms procedeixen de participis de present de dos verbs en llatí: lucens-lucentis ( de lucēre, brillar) i parens-parentis ( de pāreo apareixer), ambdos precedits del prefix trans ( a través de).


  • AMNIOCENTESI
    Punció transabdominal de la matriu per a obtenir líquid àmnic. És una prova invasiva amb risc d'avortar entre 0,5 -1% (abortāre, aborĭor, morir; expulsió prematura del fetus). Es realitza cap a la setmana 15 de l'embaràs.
Archivo:Mapa genético o cariograma.jpeg
Mapa citogenètic resultat d'una amniocentesi. És una xiqueta ja que té dos cromosomens XX. Llicència GDFL.

català
espanyol
francés
anglès
amniocentesi
amniocentesis
amniocentèse
amniocentesis
Etimologia: Del grec ἀμνίον, -ου (τὸ) atifell o recipient per contindre la sang dels sacrificis i de κέντησις, -έως (ἡ), acció d'agullonar. L'amni o sac amniòtic és la membrana fina, transparent que constitueix la capa interna del sac embrionari en què es desenvolupa el fetus.

  • BIOPSIA CORIAL.
 Prova invasiva que consisteix en l'obtenció de vellositats corials de la placenta.
Etimologia: βίος, -ου (ὁ),vida  ὄψις, εως (ἡ) vista. Biopsia: extracció i anàlisi de teixits, cèl·lules o líquids d'un ésser viu que es realitza per completar o confirmar un diagnòstic.
En la biopsia corial s'estudia el còrion del grec χόριον, -ου (τὸ), pell, cuir; es tracta de la membrana que envolta l'embrió, la més externa de totes.
català
espanyol
francés
anglès
còrion
corion
chorion
chorion


 WEBGRAFIA:
http://www.enciclopedia.cat/
http://www.rae.es/
http://clave.smdiccionarios.com/
Wikiopedeia
http://ca.wikipedia.org/
http:// fr.wikipedia.org/
http://www.termcat.cat/
http://www.etymonline.com/
http://www.natalben.com/pruebas-diagnosticas/biopsia-corial
BIBLIOGRAFIA:
BAILLY,, a: Dictionnaire GREC FRANÇAIS
Tríptic propaganda de NACE plus (Grupo IVI)


1 comentario:

merleta dijo...

Has treballat molt. Felicitats.